elemek/kereses_bg.png
SzórólapokRólunkInformációkKapcsolatAjánlatkérés+36 (70) 5000-133

Ászf

Alulírott Panel Centrum Hungary Kft H-4031 Debrecen,István út 149 Adószám:24250845-2-09 mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és mint a www.panelcentrum.com honlap üzemeltetője, az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) teszem közzé:

 

I. Általános rendelkezések:

1. A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a www.panelcentrum.com internetes honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre, illetve a honlapon keresztül történő megrendelésekre.

 

2. A Szolgáltató adatai:
Cég neve: Panel Centrum Hungary Kft
Cg.: 09-09-024238
Székhely: H-4031 Debrecen, István út 149
Telephely: H-4031 Debrecen,István út 149
Adószám: 24250845-2-09
Statisztikai számjel: 24250845 4673 113 09
Képviseli: Tiberi Ádám ügyvezető

Nyilvántartást vezető hatóság/bíróság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78180/2014

A tárhely-szolgáltató adatai:
WebDeb Engine Kft. (4029 Debrecen, Hadházi út 38/A)
E-mail: hello@webdeb.hu

(ha a cég egyéb tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt fel kell tüntetni)

Elérhetőség:
Tel.: +36 / 70 411-36-11
E-mail cím: info@panelcentrum.com

3. A honlapon a rendszer által felajánlott „Elfogadom” gombra való kattintással a Szolgáltatóval szerződő fél (a továbbiakban: Igénybe vevő) egyrészt kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, másrészt, hogy az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4. Az „Elfogadom” gombra kattintással az Igénybe vevő kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltató jelen dokumentumba foglalat Adatvédelmi szabályzatát megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZ értelmezésére a magyar jog irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: …..tv.) vonatkozó rendelkezéseire.

6. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges.

II. Fogalom meghatározások a jelen ÁSZF alkalmazásában:

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, vagy szolgáltatás (a továbbiakban együtt: Áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybe veszi;

Fogyasztó: önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

Reklám:a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény törvényben meghatározott reklám; a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján: gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám). Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek a vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez közvetlen hozzáférést lehetővé tevő információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím, és a vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

III. Az ÁSZF hatálya

Személyi:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Szolgáltatóra, mind pedig az Igénybe vevőre.

Tárgyi:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által a penelcentrum.hu honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

Időbeli:

A honlap üzembe helyezésének napjától, azaz 2014.07.19 napjától kezdődően az ÁSZF időbeli hatálya mindaddig tart, amíg a Szolgáltató a penelcentrum.hu honlapon keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt (határozatlan időtartam).

IV. Elektronikus szerződéskötés:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-el tájékoztatja az Igénybe vevőt az alábbiakról:

1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez az Igénybe vevőnek az alábbi gombokra kell kattintania a honlapon: vásárlás során, az adatok egyeztetés végén, a feltételek elfogadása pipára kell kattintani. A Szolgáltató köteles az Igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

2. Az előző pontban hivatkozott megrendelés visszaigazolása írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, és ezt követően tárol. A megrendelésekről a weboldal e-mailben küld visszaigazolást.

3. A Szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az Igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az Igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak. Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről az alábbiakban tájékoztatja az Igénybe vevőt:

Szolgáltató akként alakítja ki megrendelési felületét, hogy azon a szerződéskötéshez feltétlenül szükséges adatok és egyéb, az Igénybe vevő döntésére bízott adatok megadása az Igénybe vevő számára a megrendelés végleges leadását megelőzően javíthatóak ill. pótolhatóak legyenek. A rendszer pirossal keretezéssel jelöli azt, amennyiben az Igénylő adatai hibásak, avagy hiányosak. Ilyen jelzés esetén a rendszer nem engedi véglegesen jóváhagyni és elküldeni a Szolgáltató részére a megrendelést. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak akkor kerül a Szolgáltató részére továbbításra, amennyiben az Igénybe vevő nyilatkozatot tesz az alábbi módon, az alábbiakra vonatkozóan:

 1. a vonatkozó négyzet kipipálásával az Igénybe vevő kijelenti, hogy nyilatkozatát büntetőjogi felelőssége tudatában tette meg, a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megrendelés megfelel szerződési akaratának,
 2. a vonatkozó négyzet kipipálásával az Igénybe vevő kijelenti, hogy a Szolgáltató ÁSZF-jét és Adatvédelmi szabályzatát megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a rendszer megengedi a megrendelés elküldését, úgy az egyben azt is jelenti, hogy a szerződéskötéshez szükséges adatok hiánytalanul és helyesen kerültek rögzítésre. Amennyiben a rendszer a megrendelést befogadta, illetve az alapján megküldte az Igénybe vevő részére a megrendelés visszaigazolását, úgy a szerződés létrejön a Szolgáltató és az Igénybe vevő között. A Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy a visszaigazolás megtörténtét követően nem vállal felelősséget az elírásból, avagy hiányosságból eredő esetleges károkért, kártérítési felelősségét e körben kifejezetten kizárja.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolás az Igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, úgy az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége, illetve szerződéses kötelezettsége alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A honlapon üzemeltetett webshop a hét minden napján 0-24 óráig az Igénybe vevő rendelkezésére áll. Az Igénybe vevő a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek bármelyikén jogosult a Szolgáltatóval kapcsolatot tartani. A Szolgáltató ügyfélszolgálata az alábbi időpontokban érhető el:

Tel.: + 36/70 676-41-90

A Szolgáltató munkatársai minden megrendelés esetén megkísérlik felvenni a kapcsolatot az Igénybe vevővel, a megrendelés Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított legkésőbb 2 napon belül, de a lehetőségekhez képest legfeljebb 72 órán belül.

4. Honlapon keresztül megrendelést elküldeni magyar nyelven lehet. Az ettől eltérő nyelven megküldött megrendelést a Szolgáltató nem köteles visszaigazolni, illetve nem köteles megkötni az Igénybe vevővel a szerződést.

5. Az Igénybe vevő rendelését leadhatja a honlapon közzétett és a jelen ÁSZF-ben is feltüntetett elérhetőségek (telefon, fax, email, webáruház) bármelyikén. A webshopon keresztül történő termékmegrendelést az Igénybe vevő regisztráció nélkül is leadhatja.

5. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

V. A megrendelések feldolgozása: 1-5 munkanap

1. A Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendeléseket 3 munkanapon belül dolgozza fel.

2. A Szolgáltató által megjelölt általános teljesítési határidő: a megrendelés Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 7 nap, amennyiben a Szolgáltató és az Igénybe vevő nem állapodik meg egymással ettől eltérő teljesítési határidőben. Ha a Szolgáltató és az Igénybe vevő a teljesítés időpontjában nem állapodnak meg, úgy a Szolgáltató az Igénybe vevő felszólításában megjelölt időpontban vagy határidőn belül köteles teljesíteni. Amennyiben az Igénybe vevő nem tesz eleget felszólítást kötelezettségének, úgy a Szolgáltató lekésőbb a megrendelés Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru/szolgáltatás nem áll rendelkezésére, úgy köteles ezen tényről az Igénybe vevőt haladéktalanul rövid úton (e-mail, telefon) tájékoztatni.

VI. Fizetési lehetőségek, szállításai módok:

A Szolgáltató által alkalmazott fizetési módok, melyek közül az Igénybe vevőt illeti meg a választás joga:

 1. Készpénzfizetés: a Szolgáltató székhelyén lehetséges a megrendelés ellenértékének kiegyenlítése, a megrendelés Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 napon belül.
 2. Utánvétes fizetés: megrendelt szolgáltatás/áru az Igénybe vevő általi átvételekor, készpénzben, mely esetben az Igénybe vevő a Szolgáltató által megbízott futár részére köteles kiegyenlíteni az áru ellenértékét.
 3. Ún. előreutalás: amint a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül a megrendelt áru/szolgáltatás ellenértéke, a Szolgáltató köteles haladéktalanul – de legkésőbb 1 munkanapon belül – felvenni rövid úton (telefon, e-mail) a kapcsolatot az Igénybe vevővel, mely egyeztetést követően a Szolgáltató – az Igénybe vevő választásának megfelelően – vagy kiszállítja a rendelt árut/szolgáltatást az Igénybe vevő által megjelölt címre, vagy az Igénybe vevő személyesen jogosult átvenni a rendelt árut/szolgáltatást a Szolgáltató székhelyén/telephelyén.

Szállítási módok:

 1. Házhozszállítás: A Szolgáltató vállalja egyes termékeinek Magyarország területén való házhoz szállítását. Szállítási díj: 1.000.000,- Ft feletti rendelés esetén ingyenes, ennél kisebb összegű megrendelés esetén a szállítási díj összege függ a termék méretétől, és a kiszállítás helyétől. Utóbbi esetben a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad a szállítás díjára vonatkozóan. A szállítási díj nem tartalmazza az áru/termék emeletre való feljuttatásának költségét. Ilyen igény esetén a Szolgáltató jogosult külön szállítási díjat alkalmazni.A megrendelt termékeket saját gépjárművekkel vagy külsős futár cégekkel szállítjuk ki a megadott szállítási címre.
  A megrendelt termékek lepakolásához szükséges létszám biztosítása (minimum 2 fő) a megrendelő feladata.
 2. Szállítási határidő: Mivel termékek szállítása gyűjtő fuvarban történik így a szállítási idő 5-14 munkanapot is igénybe vehet.A pontos szállítási időről kollégáink tájékoztatni fogják.
 3. Személyes átvétel a Szolgáltató üzleteiben: 4031 Debrecen István út 149(MOL kút mögött) Hétfőtől-Péntekig 8:00-16:00-ig. Az üzletek elérhetőségét az "Üzleteink/kapcsolat" menüpont alatt érhető el a honlapon.

 

VII. Távollévők között kötött szerződésre vonatkozó rendelkezések, elállás joga:

A Szolgáltató - a szerződéskötést megelőzően - az alábbiak szerint tájékoztatja az Igénybe vevőt:

1. A Szolgáltató a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól - a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben - a honlapon ad tájékoztatást.

2. A Szolgáltató a honlapon ad tájékoztatást a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, akkor ezen a tényt tünteti fel, azzal, hogy további költségek merülhetnek fel.

3. A Szolgáltató a honlapon tájékoztatja az Igénybe vevőt a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a szállításról és a teljesítési határidőről, valamint a Szolgáltató panaszkezelési rendjéről, úgy, hogy a jelen ÁSZF-et közzéteszi honlapján.

4. A Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja az Igénybe vevőt az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről:

Távollévők között kötött szerződés esetén az Igénybe vevőt/fogyasztót az alább meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az Igénybe vevő/ fogyasztó elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolható.

Az Igénybe vevő elállási és felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozatminta felhasználásával, vagy egyértelmű, Szolgáltatóhoz címzett nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapján biztosítja az Igénybe vevő számára a nyilatkozat megtételének lehetőségét. A Szolgáltatóhoz haladéktalanul köteles visszaigazolni a nyilatkozat hozzá való megérkezését.

Ha az Igénybe vevő/fogyasztó jogszerűen áll el a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Igénybe vevő/fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az Igénybe vevőnek visszajáró összeget az Igénybe vevő által korábban már igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Igénybe vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy az Igénybe vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg az Igénybe vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza.

Ha az Igénybe vevő jogszerűen eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha az Igénybe vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Igénybe vevő köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta e költség viselését.

Ha a terméket kiszállították az Igénybe vevőnek, a Szolgáltató saját költségén szállítja vissza a terméket akkor, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Az Igénybe vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Az Igénybe vevő köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási vagy elállási jogát.

Az Igénybe vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Igénybe vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Igénybe vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Igénybe vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Igénybe vevő személyére szabtak;

3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

5. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Igénybe vevő kifejezett kérésére keresi fel az Igénybe vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

6. fuvarozás esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

VIII. Szavatosság/jótállás:

1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Igénybe vevő/jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alább részletezetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni, a Szolgáltató bármely elérhetőségén. Az Igénybe vevő és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

2. A Szolgáltató által az Igénybe vevőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén az Igénybe vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Igénybe vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Az Igénybe vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Igénybe vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4. Az Igénybe vevő szavatossági/jótállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozatminta felhasználásával, vagy egyértelmű, Szolgáltatóhoz címzett nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapján biztosítja az Igénybe vevő számára a nyilatkozat megtételének lehetőségét. A Szolgáltatóhoz haladéktalanul köteles visszaigazolni a nyilatkozat hozzá való megérkezését.

IX. Panaszkezelés:

1. A Szolgáltató a panaszokat székhelyén személyesen, írásban (postai levélben) levelezési címén, valamint e-mail útján e-mail címén fogadja.

2. A fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint köteles eljárni.

3. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

4. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

5. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

6. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

X. Elektronikus hirdetés:

Az elektronikus hirdetésekhez kapcsolódóan a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja az Igénybe vevő részére:

1. A honlapon az elektronikus hirdetés e jellegét a Szolgáltató külön feltünteti, amint az hozzáférhetővé válik az Igénybe vevő számára.

2. Az elektronikus hirdető, illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén - abban - a Szolgáltató tájékoztatást ad a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik az Igénybe vevő számára.

3. Az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék - ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről - annak honlapon való közzétételével egyidejűleg – tájékoztatást a Szolgáltató az Igénybe vevő részére.

4. Az eladásösztönző nyereményjáték ilyen jellegéről, valamint az abban való részvétel feltételeiről- annak honlapon való közzétételével egyidejűleg – a Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe vevőt. A 3. pont alatti ajánlott előny igénybevétele, illetve a jelen pont szerinti játékban való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetővé teszi a Szolgáltató.

XI. Adatvédelem:

1. A Szolgáltató az Igénybe vevő személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik z adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó, hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

2.A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére a Szolgáltató jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez az Ügyfél hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény teszi kötelezővé. Az adatkezeléssel és az Ügyfél személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak. Adatok:

 1. az Ügyfél által a regisztrációkor megadott adatok,
 2. a számlakibocsátók által szolgáltatott, a szolgáltatás végzéséhez szükséges adatok,
 3. a szerverek által automatikusan rögzített adatok (ún. logfájl, pl. IP-cím, fizetéskezdeményezés elindítása, reklamációs levél küldésének ideje).

3.A Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos előírásai

A Szolgáltató a természetes személy e-mail címét személyes adatként kezeli. A Szolgáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottjai, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Az Ügyfél a szerződés megkötésével egyidejűleg feltétlen hozzájárulását adja a Szolgáltató jelen szabályzatban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

A Szolgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is a törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának gondatlan, avagy jogszerűtlen felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az abból származó kár az Ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származik. Nem terheli továbbá felelősség a Szolgáltatót, ha a Szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

4.A Szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata

A Szolgáltató a személyes adatokat az alábbiakban részletezett tevékenységeihez kapcsolódóan kezeli.

A szerződés megkötése, tárolása, őrzése: a szerződés megkötésének feltétele, hogy az Ügyfél a regisztrációkor a kérdőíven meghatározott személyes adatait a Szolgáltató részére átadja.

Ügyfélkapcsolati- és számlázórendszer működtetése: a Szolgáltató ügyfélkapcsolati- és számlázórendszerét a Szolgáltató alkalmazottjai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el. Az Ügyfél személyes adatait a Szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati és számlázórendszerében. A személyes adatok fenti kezelésének célja, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait gyakorolhassa és kötelezettségeit teljesíthesse. A Szolgáltató e cél elérése érdekében alvállalkozói és megbízottjai munkáját is igénybe veheti. A szerződés adatainak a Szolgáltató ügyfélkapcsolati- és számlázórendszerében történő rögzítését követően a Szolgáltató minden, az Ügyfél egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak az Ügyfél személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot az Ügyfél nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a Szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

Számlakibocsátókkal való együttműködés: a Szolgáltató jogosult az Ügyfél személyes adatait az Ügyfél által üzemeltetett/avagy általa megbízott számlakibocsátó részére a beazonosítás elősegítése végett átadni. A Szolgáltató a szerződésszerű teljesítés érdekében jogosult kezelni a számlakibocsátótól kapott, az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat. A Szolgáltató a kezelt adatokat vita esetén jogosult a vitában érintett felek részére továbbítani.

Adatbiztonság: Az adatbiztonság keretében a Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során az általa alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint hogy az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. A Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és belső szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szint elérésével. A Szolgáltató a kezelt személyes ügyféladatokat szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, amelynek a terjedelme igazodik a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékhez, és csak olyan személy részére hozzáférhető az adat, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását a Szolgáltató meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

Követelésbehajtás: amennyiben az Igénybe vevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szükséges személyes adatokat alvállalkozójának és megbízottjának Ügyfél-azonosítás és/vagy követelés-érvényesítés céljából átadni.

Piackutatás: az Ügyfél hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltató tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Az Igénybe vevő ezen hozzájárulását a szerződés megkötésekor vagy bármikor a Szolgáltató ügyfélszolgálatán módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Szolgáltató saját üzletszerzési céljából – kizárólag az Ügyfél kifejezett előzetes hozzájárulásával – kezelheti az Ügyfél adatait. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak az Ügyfélnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. Az Ügyfél kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

Egyebek: Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá Igénybe vevői érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, illetve a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

Az adatkezelés időtartamának lejártával a Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait törölni köteles, úgy, hogy az érintett beazonosítása a továbbiakban lehetetlenné váljon.

XII: Vegyes rendelkezések:

1. A Szolgáltató és az Igénybe vevő a vitás ügyeiket békés úton próbálják meg rendezni. Az Igénybe vevő és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári napon belül nem rendezhető esetleges jogvitáikra nézve kikötik a Bíróság illetékességét. A Szolgáltató és az Igénybe vevő is jogosult békéltető testület elé vinni az Igénybe vevő és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeiket, bírósági eljáráson kívüli megegyezés érdekében. E célból a békéltető testület feladata az egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

2. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles a mindenkor hatályos ÁSZF-jét honlapján közzétenni, valamint Székhelyén kifüggeszteni.

 

Kelt: 2014.07.19

 

Hatályos: közzététel napján, azaz: 2014.07.19 napján

 
hover